ثبت اختراع
نوشته شده توسط : ali

ثبت اختراع

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت اختراع را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.
اظهارنامه ثبت اختراع
ماده 1
ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده 2
اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف – 1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذكر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
تبصره– در صورتی كه اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، ‌به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارك مورد نیاز همراه با ترجمه عادی كامل آن‌ها الزامی است. مع‌ذلك اگر ترجمه كامل این مدارك برای متقاضی میسر نباشد، می‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم می‌تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسی نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفایت می‌كند.
ماده 3
متقاضی باید اظهارنامه ثبت اختراع را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چارچوب ماده 167 این آیین‌نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می‌گردد.
ماده 4
اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نكات زیر باشد:
1- اسم، شماره ملی، نشانی، كدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و در صورتی كه متقاضی شخص حقوقی است ذكر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مركز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است؛
2- اسم، شماره ملی،  نشانی و كدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود؛
3- اسم، اقامتگاه و كدپستی شخص یا اشخاصی كه صلاحیت دریافت ابلاغ‌ها در ایران را دارند، در صورتی كه متقاضی مقیم ایران نباشد؛
4- اسم، نشانی و شغل مخترع، در صورتی كه متقاضی شخص مخترع نباشد؛
5- عنوان اختراع به نحوی كه اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر كلماتی مثل «بهتر» و غیره نبوده و ترجیحاً بین سه تا 10 كلمه باشد؛
6- تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی‌نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛
7- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تكمیلی بودن اختراع؛
8- تعداد صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف اختراع و نقشه‌ها؛
9- تعیین طبقه اختراع براساس طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات؛
10- تعیین ضمائم.
تبصره 1– در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.
تبصره 2– اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از كشور، علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
ماده 5
مدارك زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:
1- توصیف اختراع؛
2- ادعا یا ادعاهای اختراع؛
3- خلاصه‌ای از توصیف اختراع؛
4- نقشه یا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛
5- مدارك مثبت هویت متقاضی و مخترع؛
6- درخواست كتبی مبنی بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذكر شود؛
7- مدارك مربوط به حق تقدم كه بایدهمزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود؛
8- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی؛
9- مدارك نمایندگی، در صورتی كه تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
تبصره1– چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده 11 قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد كرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذكور خواهد بود. اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه كان لم یكن تلقی خواهد شد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.
تبصره 2– اگر در اظهارنامه به نقشه‌هایی اشاره شود كه در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت می‌كند تا نقشه‌ها را ظرف 30 روز ارائه دهد. در صورت ارائه، تاریخ دریافت نقشه‌ها، تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد. در غیر این صورت، مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را كان لم یكن تلقی خواهد كرد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.
ماده 6
هر صفحه از توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه اختراع باید توسط متقاضی یا نماینده قانونی او امضاء گردد.
ماده 7
اظهارنامه باید فقط به یك اختراع یا به دسته‌ای از اختراعات مرتبط كه یك اختراع كلی را تشكیل می‌دهند مربوط باشد. در غیر این صورت، متقاضی می‌تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو یا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسیم نماید.
ماده 8
اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و در تسلیم آن نكات زیر رعایت گردد:
1- شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه؛
2- در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذكر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین، همراه با محل حق تقدم؛
3- اصلاح توصیف، ادعا، نقشه و خلاصه توصیف مذكور در اظهارنامه اصلی؛
4- مدارك مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه‌های تقسیمی.
تبصره- در صورت ادعای حق تقدم‌های متعدد برای اظهارنامه اصلی، متقاضی اظهارنامه تقسیمی می‌تواند از حق تقدم یا حق تقدم‌هایی كه از نظر موضوعی مرتبط با آن اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده كند.
ماده 9
توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات كامل و مشتمل بر نكات زیر باشد:
1- عنوان اختراع به گونه‌ای كه در اظهارنامه ذكر گردیده است؛
2- زمینه فنی اختراع مربوط؛
3- مشكل فنی و بیان اهداف اختراع؛
4- شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت‌هایی كه در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد، به نحوی كه برای درك و بررسی جدید بودن اختراع كفایت كند؛
5- ارائه راه‌حل برای مشكل فنی موجود، همراه با شرح دقیق و كافی و یكپارچه اختراع؛
6- توضیح اشكال، نقشه‌ها، نمودارها در صورت وجود، به‌‌نحوی‌ كه یك متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درك و ارتباط اجزای آن را دریابد. ارجاع به شماره‌هایی كه برای بیان ویژگی‌های اختراع در نقشه‌ آمده است الزامی است؛
7- بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین، به نحوی كه ویژگی جدید بودن اختراع و تاثیر فنی آن را روشن سازد؛
8- توضیح حداقل یك روش اجرایی برای به‌كارگیری اختراع؛
9- ذكر صریح كاربرد صنعتی اختراع د ر صورتی كه ماهیت اختراع گویای این امر نباشد.
ماده 10
ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را كه حمایت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه‌های فنی تعیین كند. هر اختراع می‌تواند مشتمل بر یك یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها باید صریح و منجّز بوده و دارای شرایط زیر باشند:
1- معقول بودن تعداد آن‌ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره‌‌گذاری ترتیبی آن‌ها در صورت تعدّد؛
2- از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد؛
3- ویژگی‌های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت، بیان نماید؛
4- جز در موارد غیرقابل اجتناب، از  ارجاع به نقشه‌ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممكن از به كار بردن عباراتی مانند «همان‌طور كه در توصیف آمد» یا «همان‌طور كه در نقشه‌ها نشان داده شده» خودداری شود؛
5- در صورتی كه برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد؛
6- مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.
ماده 11
ادعا یا ادعاها ممكن است ناظر بر فرآورده‌، فرایند، فرایند دستیابی به یك فرآورده و یا تركیبی از فرایند و فرآورده باشد، مشروط بر اینكه راجع به یك مفهوم اختراعی باشد.
ماده 12
خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه فنی‌ای كه اختراع به آن تعلق دارد را تعیین كند تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد. در خلاصه اختراع نكات زیر باید در نظر گرفته شود:
1- با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا  200 كلمه باشد؛
2- مشكل فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و كاربرد یا كاربردهای اصلی اختراع را اجمالاً روشن نماید؛
3- درصورت لزوم، مشتمل بر فرمول‌های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آن‌ها ویژگی‌های اختراع به بهترین شكل بیان شود؛
4- در صورتی كه برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضیح خلاصه هر قسمت باید نشانه‌های ارجاع دهنده به هریك از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذكر گردد؛
5- عدم بیان ارزش و مزایای اختراع.
ماده 13
خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعات اختراع به كار می‌رود و نمی‌تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد.
ماده 14
چنانچه نقشه‌ها، نمودارها، و جداول، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن‌ها باید نكات زیر رعایت شوند:
1 – در یك روی صفحه كاغذ بادوام و در قطع A4، با خطوط پررنگ و یكدست مشكی و غیررنگی كشیده شده و ترجیحاً در رسم آن‌ها از ابزارهای فنی نقشه‌كشی استفاده شود و حداكثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا  5/2 سانتی‌متر  از چپ 5/1 سانتی‌متر، از راست 5/2 سانتی‌متر و از پایین 1 سانتی‌متر باشد؛
2 – وضوح و شفافیت نقشه‌ها به‌نحوی باشد كه امكان تكثیر یا تصویر‌برداری آن میسر شود؛
3 – تمام عناصر نقشه‌ یا نمودار دارای مقیاس یكسان باشد مگر آنكه برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه‌ و یا نمودار ضروری باشد؛
4 – تا حد امكان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد؛
5- اعداد، حروف و نشانه‌ها به طور روشن ذكر شده و خوانا باشند؛
6 – شامل نشانه‌‌هایی باشد كه در توصیف بتوان به آن‌ها ارجاع داد؛
7 – صفحات  باید به ترتیب شماره‌گذاری شده و ترجیحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از كل صفحات باشد؛
8– هیچ توضیحی نباید روی نقشه‌ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛
9 – در صورتی كه هریك از نقشه‌ها، نمودارها و جداول در بیش از یك صفحه باشد، كل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن‌ها‌، شامل نشانه‌هایی مستقل از شماره صفحات باشد به‌نحوی كه ارتباط و تمامیت قسمت‌ها را با یكدیگر روشن سازد.
ماده 15
در صورتی كه در اظهارنامه، توصیف، خلاصه توصیف، ادعا یا ادعاها و نقشه‌ها، به واحدهای اندازه‌گیری وزن و حرارت، انرژی، نور، صدا، مغناطیس، و از این قبیل امور اشاره شده باشد، از قواعد متعارف باید استفاده ‌شود.
ماده 16
سایر ضمائم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، باید روی كاغذ دارای قطع A4  درج و نكات ذیل در مورد آن‌ها مراعات گردد:
1 – متن آن‌ها به صورت تایپ شده ارائه گردد و فاصله بین سطور بیش از 5/1 سانتی‌متر نباشد؛
2- فرمول‌های شیمیایی و ریاضی ممكن است به صورت دستی نوشته شوند؛
3- صفحات باید دارای حاشیه 3 سانتی متری در بالا و سمت راست و 2 سانتی‌متری از پایین و سمت چپ باشند؛
4– شماره‌گذاری صفحات، باید به عدد فارسی و به نحوی باشد كه شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یك آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره ‌گذاری شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه، نمودار و جدول  باشد ابتدای آن‌ها باید با شماره‌های جدید از یك شماره‌گذاری شوند؛
5- اوراق نباید تا خورده و پاره شده باشند و فقط یك روی كاغذ نوشته می‌شود.
ماده 17
در صورتی كه متقاضی طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضای ثبت اختراع باید درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مداركی كه حاكی از این حق باشد به مرجع ثبت‌ تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نكات زیر باشد:
1 – تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
2 – طبقه‌بندی بین‌المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
3– كشور یا كشورهایی كه اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌ای یا بین‌المللی منبای حق تقدم باشد، ذكر مأخذ آن.
ماده 18
در صورتی كه متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترین آن‌ها محاسبه می‌گردد.
ماده 19
مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل، محاسبه خواهد شد.
انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه
ماده 20
انتقال حق مالكیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطاء هرگونه اجازه بهره‌برداری از آن باید حسب مورد  به درخواست كتبی منتقل‌الیه یا مالك اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج ‌گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مربوط خواهد بود.
ماده 21
چنانچه متقاضی بخواهد اصلاحاتی را در مورد توصیف، خلاصه توصیف اختراع یا نقشه‌ها انجام دهد باید صفحاتی از ضمائم كه این اصلاحات مربوط به آن‌ها است را دوباره تایپ كند، به نحوی كه كل آن‌ها یك سند یكپارچه را تشكیل دهد.
اضافه كردن بین خطوط، چسباندن، حاشیه نویسی، یا اصلاح به صورت زیرنویس و اقداماتی از این قبیل ممنوع است.
ماده 22
متقاضی می‌تواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اینكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه‌ مقرر در جدول هزینه‌ها انجام می‌پذیرد.
ماده 23
اظهارنامه اختراع ممكن است با درخواست كتبی متقاضی مسترد گردد. در صورت تعدد متقاضیان، این درخواست باید به امضای همه آن‌ها رسیده و متضمن عنوان اختراع، شماره و تاریخ اظهارنامه باشد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.
تبصره – در صورتی كه اظهارنامه مسترد شده مبنای اظهارنامه‌های تقسیم شده دیگری قرار گرفته باشد، اظهارنامه‌های بعدی هم مسترد شده تلقی می‌گردد.
ماده 24
توسعه یا بهبود یك اختراع می‌تواند موضوع اظهارنامه تكمیلی نیز قرار گیرد، مشروط بر اینكه مكمل و مبین همان اختراعی باشد كه در اظهارنامه اصلی ادعا شده است. در این صورت:
1- شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تكمیلی ذكر می‌گردد؛
2- تكمیلی بودن اختراع در قسمت توصیف بعد از عنوان درج می‌شود؛
3- اعطای گواهی‌نامه اختراع به اظهارنامه تكمیلی مشروط به اعطای گواهی‌نامه اختراع به اظهارنامه اصلی است؛
4- در صورت ثبت اختراع اصلی، آگهی ثبت اختراع تكمیلی متضمن شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی است.
تبصره 1– در صورت رد اظهارنامه تكمیلی در مهلتی كه برای اعتراض به رد وجود دارد، متقاضی می‌تواند اظهارنامه خود را به طور مستقل ارائه دهد، مشروط بر آنكه مفهوم اختراعی آن با اظهارنامه اصلی یكسان نباشد در این صورت، شماره‌ای جدید به اظهارنامه مستقل داده می‌شود و از همان تاریخ اظهارنامه تكمیلی حق تقدم خواهد داشت.
تبصره 2– صدور گواهی‌نامه اختراع تكمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود كه برای گواهی‌نامه اصلی تعیین شده است ولی مدت اعتبار گواهی‌نامه تكمیلی نمی‌تواند از مدت اعتبار گواهی‌نامه اصلی تجاوز نماید.
ماده 25
استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند هـ ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد زیر است:
1- افشاء به دلیل یا در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث یا ذی‌حق قبلی متقاضی انجام شده باشد؛
2- افشاء در نتیجه شركت در یك نمایشگاه رسمی باشد كه در این فرض متقاضی باید گواهی شركت در این نمایشگاه را كه به تأیید مسئولان ذی‌ربط رسیده همراه با درج این مطلب كه اختراع فقط در نمایشگاه مذكور به نمایش گذاشته شده است، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.
تبصره – منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی‌است كه توسط دولت یا ادارات ذی‌صلاح داخلی تشكیل می‌شود و یا توسط دولت یا اشخاص ذی‌صلاح در یك كشور عضو كنوانسیون پاریس و در سطح بین‌المللی برگزار می‌گردد. در فرض اخیر گواهی مسؤولان ذی‌ربط نمایشگاه رسمی باید به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
ماده 26
مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمایم مربوط و احراز شرایط مقرر در ماده 11 قانون، آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هریك از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را همرا با ضمائم، كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد كرد.
تبصره – درخصوص اظهارنامه‌هایی كه با پست سفارشی ارسال می‌شوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به‌اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه‌های واصله در چارچوب ماده167 این آیین‌نامه به صورت الكترونیكی خواهد بود.
بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع
ماده 27
مرجع ثبت، پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، آن را ظرف 6 ماه از حیث انطباق با شرایط شكلی و ماهوی مندرج در قانون و این آیین‌نامه بررسی می‌نماید.
تبصره1– مرجع ثبت در صورت ضرورت می‌تواند از مراجع ذی‌ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و كارشناسان امر  برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام و كسب نظر نماید. مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداكثر 3 ماه خواهد بود.
تبصره2– اظهارنظر مراجع و اشخاص مذكور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعلام و كسب نظر  مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست.
تبصره 3– استعلام و كسب نظر از مراجع و اشخاص مذكور می‌تواند براساس قراردادهای منعقده با آن‌ها صورت گیرد.
ماده 28
چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن، انجام اصلاحات یا تكمیل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین مواردی كه نیاز به اصلاح یا تكمیل دارند كتباً از متقاضی می‌خواهد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات یا تكمیل مدارك اقدام نماید. در غیر این صورت اظهارنامه كان لم یكن تلقی خواهد شد. مهلت تعیین شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.
ماده 29
تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی‌نامه اختراع كتباً به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه‌های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی  موضوع ماده 32 این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها درمهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم یكن تلقی می‌گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.
ماده 30
اختراع با قید مراتب زیر طبق فرم (الف-2) در دفتر ثبت اختراع ثبت می‌شود:
1 – شماره وتاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛
2 – شماره و تاریخ ثبت اختراع؛
3– اسم و نشانی و تابعیت مالك اختراع؛
4 – اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی كه متقاضی شخص مخترع نیست مگر اینكه مخترع كتباً تقاضا نموده باشد كه نامش در گواهی‌نامه اختراع ذكر نشود؛
5 – اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع، اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد؛
6 – عنوان اختراع؛
7– طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع با ذكر زمینه علمی‌ای كه اختراع در آن طبقه قرار می‌گیرد؛
8 – در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛
9 – مدت حمایت.
تبصره 1– در دفتر ثبت اختراع، برای هر اختراع دو صفحه اختصاص می‌یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی كه جزئاً یا كلاً نسبت به موضوع اختراع صورت می‌گیرد، در صفحات مزبور قید می‌گردد.
تبصره 2- درج مراتب فوق پس از تكمیل باید به امضاء مالك اختراع یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.
ماده 31
پس از ثبت اختراع، آگهی مربوط به ثبت، ظرف 30 روز با قید مراتب مذكور در ماده 31 این آیین‌نامه در روزنامه رسمی منتشر می‌گردد. آگهی مزبور به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی می‌شود.
ماده 32
پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعكس درسایت روزنامه‌ رسمی به مرجع ثبت، گواهی‌نامه اختراع صادر  و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد. گواهی‌نامه اختراع  بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه‌ای از توصیف – ادعا – خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر  شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهی‌نامه اختراع طبق فرم (الف – 3) باید حاوی نكات زیر باشد:
1 – شماره وتاریخ اظهارنامه؛
2 – شماره و تاریخ ثبت اختراع؛
3 – اسم، نشانی و تابعیت دارنده اختراع؛
4 – اسم، نشانی و تابعیت مخترع، مگر اینكه مخترع كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر نام خود را نماید؛
5- عنوان اختراع؛
6 – طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع؛
7- ذكر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، درصورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن؛
8– مدت حمایت.
ماده 33
در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع، به درخواست آن‌ها، میزان سهم هریك در گواهی‌نامه اختراع به تفكیك قید خواهد شد. در غیر این صورت، حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.
ماده 34
در صورت تقاضای مالك اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره‌برداری، مرجع ثبت حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه‌هایی كه مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می‌دهد، منعكس و پس از اخذ نظرات آن‌ها نسبت به صدور پروانه مذكور اقدام خواهد كرد. چنانچه مراجع یادشده ظرف مهلت مقرر در ماده 19 قانون پاسخ ندهندیا پاسخ منفی دهند، مرجع ثبت تكلیفی برای صدور مجوز بهره‌برداری ندارد.
تبصره – درصورتی كه اخذ نظرات مراجع ذی‌ربط قانوناً مستلزم پرداخت هزینه باشد، تأدیه این هزینه به عهده متقاضی پروانه بهره‌برداری است.
 صدور پروانه اجباری بهره‌برداری
ماده 35
درخواست صدور پروانه اجباری بهره‌برداری اختراع باید از جانب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه دولتی یا اشخاص مجاز از سوی آن‌ها، تسلیم دبیرخانه كمیسیون گردد. این درخواست باید همراه دلیل و مدركی باشد كه به موجب آن ثابت شود، دستگاه دولتی یا شخص مجاز از طرف او، از مالك درخواست بهره‌برداری كرده ولی نتوانسته اجازه بهر‌ه‌برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. رعایت مراتب فوق، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی در كشور به تشخیص كمیسیون موضوع ماده 17 قانون لازم نخواهد بود و تصمیم كمیسیون در این خصوص بلافاصله به اجرا درمی‌آید، مشروط بر آنكه در این قبیل موارد مالك اختراع در اولین فرصت ممكن از تصمیم كمیسیون مطلع شود.
ماده 36
دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه اجباری بهره‌برداری، ظرف 10 روز موضوع را به مالك اختراع ابلاغ می‌كند. مالك اختراع موظف است مراتب را به اشخاصی كه مجوز بهره‌برداری از اختراع مورد نظر را دارند اطلاع دهد. مخترع و اشخاصی كه مجوز بهره‌برداری از اختراع مورد نظر را دارند باید ظرف 30 روز نظرات خود را به صورت مدلل و مستند كتباً به دبیرخانه ارائه نمایند كه دردفتر مخصوص به ثبت رسیده وجهت تصمیم‌گیری تسلیم كمیسیون خواهد شد.
ماده 37
دبیرخانه حداقل 10 روز قبل از تشكیل جلسه كمیسیون، باید زمان آن را به متقاضی پروانه اجباری و مالك اختراع و اشخاص ذی‌نفع اطلاع دهد. اشخاص مذكور می‌توانند در جلسه حضور پیدا كنند. كمیسیون پس از استماع اظهارات آن‌ها تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.
ماده 38
درصورت اعطای پروانه اجباری، كمیسیون باید شرایط بهره‌برداری، نام سازمان دولتی بهره‌بردار یا شخص مجاز از طرف او، مدت بهره‌برداری، مبلغ مذكور در بند ب ماده 17 قانون به تشخیص كارشناس رسمی، اقدامات اجرایی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره‌بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید.
تبصره- پرداخت  هزینه‌های كارشناسی برای تعیین مبلغ مذكور در این ماده به عهده بهره‌بردار خواهد بود.
ماده 39
تصمیم كمیسیون مبنی بر اعطاء پروانه اجباری بهره‌برداری باید در دفتر ثبت اختراع قید و به هزینه متقاضی در روزنامه رسمی كشور منتشر  و به مالك اختراع و سایر اشخاص ذی‌نفع ابلاغ گردد.
ماده 40
چنانچه پس از بررسی مدارك و استماع اظهارات طرفین، كمیسیون تشخیص دهد كه درخواست ارائه شده منطبق با شرایط مندرج در ماده 17 قانون نمی‌باشد، درخواست را رد و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی و اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌نماید.
ماده 41
مالك اختراع یا سازمان دولتی و همین‌طور شخص ثالثی كه پروانه اجباری بهره‌برداری برای او صادر شده است ظرف 20 روز پس از دریافت ابلاغ موضوع ماده 40این آیین‌نامه می‌تواند نسبت به تصمیم كمیسیون درخواست بررسی مجدد نماید. چنانچه كمیسیون درخواست تجدید نظر را قانع كننده تشخیص دهد، جلسه‌ای را حداكثر ظرف 30 روز پس از وصول درخواست، برای رسیدگی به اظهارات متقاضی تجدید نظر و در صورت لزوم طرف او تشكیل خواهد داد و در مورد شرایط و مدت پروانه اجباری بهره‌برداری اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت درخواست مذكور رد می‌گردد. نحوه تشكیل كمیسیون، مهلت‌ها و ابلاغ تصمیمات كمیسیون مطابق با این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 42
مالك اختراع می‌تواند درخواست لغو پروانه اجباری بهره‌برداری صادره از سوی كمیسیون را بنابه دلائلی كه در بند (ج) ماده 17 قانون آمده است، همراه با مدارك و مستندات مربوط به دبیرخانه كمیسیون تسلیم نماید. دبیرخانه موظف است ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دلائل به بهره‌بردار اعلام تا چنانچه پاسخی داشته باشد ظرف 30 روز به دبیرخانه اعلام نماید. مرجع مذكور اظهارات طرفین به انضمام مدارك و مستندات ارائه شده را جهت اتخاذ تصمیم به كمیسیون ارسال می‌دارد. كمیسیون پس از بررسی اظهارات مالك اختراع، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و بهره‌بردار، تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید. چنانچه تصمیم كمیسیون مبنی بر لغو پروانه بهره‌برداری باشد، حسب مورد اجازه بهره‌برداری برای مالك یا بهره‌بردار دیگر صادر می‌گردد. در صورتی كه حفظ حقوق قانونی اشخاصی كه اجازه را كسب كرده‌اند، ابقاء تصمیم را ایجاب نماید، كمیسیون نسبت به ابقاء آن اقدام می‌نماید.
تصمیم كمیسیون مبنی بر لغو یا ابقاء پروانه اجباری بهره‌برداری همراه با مدت و شرایط مربوط از سوی دبیرخانه به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده 43
هرگونه تصمیم كمیسیون مبنی بر اعطای پروانه اجباری بهره‌برداری یا رد آن از سوی متقاضی یا مالك اختراع قابل اعتراض در دادگاه‌ صالح مقرر در ماده 59 قانون می‌باشد. این اعتراض باید ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم كمیسیون به ذینفع و یا اطلاع او از آن
صورت گیرد.
ماده 44
به منظور انجام كلیه وظایف اداری كمیسیون موضوع بند (الف) ماده 17 قانون، دبیرخانه‌ای به ریاست مدیركل اداره كل مالكیت صنعتی در مرجع ثبت تشكیل می‌شود.
ماده 45
مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه اجباری بهره‌برداری، موضوع بند (ح) ماده 17 قانون، باید آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف 10 روز از زمان دریافت همراه با دلایل، مدارك و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر ابلاغ نماید. دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر باید نظرات و دلایل و مدارك خود را ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت، مدارك و مستندات طرفین را جهت اتخاذ تصمیم تسلیم كمیسیون مذكور در ماده 170 این آیین‌نامه خواهد كرد. كمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین، در مورد اعطای پروانه اجباری بهره‌برداری و شرایط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخیص كارشناس رسمی، یا رد درخواست، تصمیم‌گیری خواهد كرد. در صورت اعتراض به تصمیم كمیسیون، تا قبل از نهایی شدن تصمیم دادگاه در این مورد، پروانه اجباری بهره‌برداری صادره از سوی كمیته معلق خواهد بود.
تبصره – چنانچه دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر مقیم ایران نباشد، مهلت‌های مذكور در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.
تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده
ماده 46
مالك اختراع مكلف است هرنوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت، اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از اختراع  یا انتقال و یا اعراض از مالكیت اختراع ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره – چنانچه در طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالك اختراع می‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغییرات مذكور در گواهی‌نامه اختراع اعمال شود.
ماده 47
درخواست مالك اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه‌های اختراع، باید به صورت كتبی و با ذكر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد. انجام این تغییرات، مشروط به آن است كه در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در گواهی‌نامه اختراع، از حدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اولیه، تجاوز نكند.
ماده 48
هرنوع انتقال گواهی‌نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارك ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1 – اصل گواهی‌نامه اختراع؛
2 – مدرك قانونی كه دلالت بر انتقال نماید؛
3 – مدارك نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
4 – رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.
ماده 49
در آگهی تغییر مالكیت ذكر موارد زیر ضروری است:
1 – عنوان اختراع، با ذكر طبقه‌بندی مربوط؛
2 – تاریخ ثبت انتقال؛
3 – شماره ثبت اختراع در ایران؛
4 – اسم، اقامتگاه و تابعیت مالكان قدیم و جدید؛
5 – اسم ونشانی نماینده قانونی مالك جدید در ایران، در صورت وجود.
ماده 50
مالك اختراع می‌تواند بهره‌برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده 17 قانون به طور جزیی یا كلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت، به هر شكل قانونی به دیگران واگذار نماید. اجازه بهره‌‌برداری می‌تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد. مجوز بهره‌برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره‌برداری كه به ثبت می‌رسد غیرانحصاری تلقی می‌گردد، مگر اینكه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد. درخواست ثبت مجوز بهره‌برداری باید مشتمل بر مدارك زیر باشد:
1– نسخه‌ای از مجوز بهره‌برداری كه حاوی امضاء گواهی شده طرفین باشد؛
2 – اصل گواهی‌نامه اختراع؛
3- مدارك نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
4 – رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.
تبصره – مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری در صورتی كه در چارچوب متن قرارداد مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
ماده 51
در موارد زیر مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره‌برداری خودداری كرده و مراتب را به اطلاع متقاضی می‌رساند:
1 – درخواست مربوط به اختراعی باشد كه قبلا  در مورد آن مجوز بهره‌برداری انحصاری به ثبت رسیده است؛
2 – اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد؛
3 – هزینه‌ سالانه گواهی‌نامه اختراع پرداخت نشده باشد.
ماده 52
چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره‌برداری از اختراع وجود نداشته باشد، مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب  را در روزنامه رسمی منتشر می‌كند. این آگهی مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
1 – اسامی مالك و بهره‌بردار؛
2 – عنوان اختراع؛
3 – تاریخ و شماره ثبت اختراع؛
4 – مدت بهره‌برداری؛
5- انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن.
ماده 53
در صورت فوت مالك گواهی‌نامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع، مرجع ثبت به درخواست وراث یا احداز وراث نام ورثه یا وراث را به عنوان مالك در ظهر گواهی‌نامه اختراع قید و مراتب را با ذكر میزان سهم هریك در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد كرد. درخواست ثبت باید كتبی و همراه با مدارك ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1 – اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن؛
2 – اصل گواهی‌نامه اختراع؛
3 – مدارك دال بر پرداخت هزینه‌ها؛
4 –مدارك نمایندگی قانونی.
ماده 54
مالك اختراع می‌تواند با تسلیم درخواست كتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید. مدارك ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1-     اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض كه به امضاء مالك اختراع رسیده است؛
2-     اصل گواهی‌نامه اختراع ثبت شده؛
3-     مدارك نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
4-     رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره 1– اعراض مالك اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است كه بهره‌برداری از اختراع، در زمانی كه ثبت آن معتبر بوده است، به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره 2– در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه‌های پرداختی به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.
ماده 55
در صورتی كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌بردای، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالكیت ثبت شده در خارج انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالكیت اختراع، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
ماده 56
كلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت  اختراع، ثبت و در ظهر گواهی‌نامه اختراع درج می‌گردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی‌نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.
موارد مذكور تا زمانی كه به ثبت نرسیده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.
 اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع
ماده 57
تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت كتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به كمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌نامه، تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. مهلت مذكور برای متقاضی مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.
تبصره – در صورت رد اعتراض در كمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 58
هر شخصی كه نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض‌نامه باید همراه با دلایل و مدارك استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارك استنادی، تكمیل مدارك منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، كتباً از متقاضی می‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه كان‌لم یكن تلقی خواهد شد.
تبصره – مهلت‌ مذكور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از كشور 60 روز
می‌باشد.
ماده 59
هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالكیت نسبت به اختراعی باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است، در صورتی كه اختراع قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت با رعایت ماده 59 این آیین‌نامه موظف است ظرف 10 روز از وصول اعتراض، نسخه‌ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مكلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكین وی خواهد بود. هرگاه متقاضی كتباً به اعتراض تمكین نماید درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ می‌شود تا در صورتی كه اختراع وی به ثبت نرسیده است، برطبق اظهارنامه‌ای كه همزمان با  اعتراض تسلیم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وی از این تاریخ  20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم كمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود كه اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالكیت، نسبت به اختراعی باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر اینكه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم كمیسیون طبق ماده 172 این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.
   ماده 60
 كمیسیون پس از رسیدگی، تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می‌نماید. تصمیم كمیسیون از سوی مرجع ثبت به متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ شده و ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است. در این صورت معترض به تصمیم كمیسیون باید مبلغی را به شرح مذكور در جدول هزینه‌ها، به عنوان ودیعه در صندوق دادگستری گذاشته و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید. از مبلغ مزبور در صورتی كه معترض محكوم به بی‌حقی‌ شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذكور خسارت دیده باشد، برای مازاد به دادگاه مذكور رجوع خواهد كرد.)
تبصره1– در صورتی كه اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 2– در صورت رد اعتراض در كمیسیون،هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره3 – در صورتی كه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت‌های مذكور در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.
ماده 61
در صورت درخواست ابطال گواهی‌نامه اختراع، ذی‌نفع می‌تواند با اثبات یكی از موارد مذكور در ماده 18 قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون نماید.  دادخواست ابطال باید همراه مدارك ذیل باشد:
1 – اصل یا رونوشت مصدق كلیه اسناد و مدارك مثبت ادعای ابطال؛
2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزینه‌ها؛
3- وكالت‌نامه، در صورتی كه دادخواست توسط وكیل تسلیم شود.
ماده 62
هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاریخ ثبت باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزینه محكوم‌له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممكن در روزنامه رسمی منتشر می‌كند. محكوم‌له می‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم علیه مطالبه كند. آگهی مذكور شامل عنوان اختراع و ذكر خلاصه‌ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.
 اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همكاری در ثبت اختراعات
ماده 63
اظهارنامه بین‌المللی كه طبق معاهده همكاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت می‌گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمل خواهد نمود.
ماده 64
 در صورتی كه در اظهارنامه‌های بین‌المللی، ایران به عنوان «كشور تعیین شده» و «كشور منتخب» جهت ثبت بین‌المللی معرفی شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین‌نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این آیین‌نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده 65
علاوه بر هزینه‌هایی كه برای ثبت بین‌المللی طبق معاهده و آیین‌نامه مربوط پرداخت می‌گردد، جهت بررسی اظهارنامه بین‌المللی و مدارك آن، هزینه‌ای طبق جدول هزینه‌ها دریافت خواهد شد. در صورت تأیید اظهارنامه، چگونگی ارسال آن به دفتر بین‌المللی و هزینه‌های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.
 هزینه‌ها
ماده 66
با توجه به ماده 16 قانون، اعتبار گواهی‌نامه اختراع  بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. برای حفظ اعتبار گواهی‌نامه باید، هزینه‌ای‌ سالانه ظرف دوماه قبل از انقضای یك سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهی‌نامه، طبق جدول هزینه‌ها تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
اگر مالك اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد، علاوه بر هزینه سالانه جریمه‌ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.


:: بازدید از این مطلب : 1345
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 آبان 1396 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: